ارزشهای سازمانی

ارزش های اجتماعی:

  • توسعه مرز دانش در صنعت الكترونيك

 ارزش های انسانی :

       تعهد

       صداقت

       منافع جمعي

ارزش های حرفه ای :

  • رضايت مشتري
  • راه كار محوري
  • كارتيمي
  • نظام مندي
processing...