عرش گستر در راستای مسئولیت اجتماعی خود جهت توسعه مرزهای دانش و چشم انداز خود مبنی بر ایجاد پلتفرم نوآوری باز و حمایت از نخبگان صنعت الکترونیک کشور تاکنون برنامه های زیادی را اجرایی کرده است؛ از جمله: برگزاری جشنواره نخبگان، جایزه بزرگ تحقیق و توسعه ، برپایی آزمایشگاه نوآوری باز ... شما در این قسمت می توانید پروژه های خود را جهت دریافت حمایت توسط عرش گستر قرارداده و نیازمندی علمی و نوع همکاری را مشخص کنید. تیم مدیریت عرش گستر با آغوش باز پذیرا و حامی معنوی و مالی پروژه نخبگان الکترونیک کشور است. افزودن پروژه

رکورد 1 تا 0 از 0 رکورد
processing...